(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com
ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว

ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว

ลูกกลิ้งหนาม 9 นิ้ว Epoxy คือลูกกลิ้งที่ใช้สำหรับไล่ฟองอากาศและทำให้สีปรับผิวเรียบสำหรับ สี Epoxy Self Leveling ลูกกลิ้งหนามไล่ฟองอากาสสามารถไล่ฟองได้ 100% มีความทนทานตัวทำละลาย (Solvent resistance) ดีเยี่ยมจึงสามารถล้างใช้งานได้หลายครั้ง ชื่อสินค้า:...