(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ ขนาด 9 นิ้ว

ลูกกลิ้งหนามไล่ฟอง

ลูกกลิ้งไล่ฟองอากาศ Spikle Roller เป็นลูกกลิ้งสำหรับงาน Epoxy Self Leveling และ งานปูน