(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

สี epoxy Coating

สี Epoxy ใช้แบรนด์สินค้า DEVAFLOOR CT4100-G เป็นงานพื้นอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันมีการทำมาใช้เปฌนพื้นในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้น Epoxy สีความสวยงาม ในบทความความนี้จะยกตัวอย่างพื้นที่ที่เหมาะกับการใช้งานสีทาพื้นปูน Epoxy