(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

สีทาเส้น โรงงาน

สีทาเส้น โรงงาน เป็นสี Epoxy ใช้สำหรับการตีเส้นในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม 5S หรือ Safety และ Production Lay out สอบถามข็้อมูลเพิ่มเติม Tel: 063-9266992, Line id: vic6699