(+66) 061-926-2926 epoxyhub@gmail.com

non slip epoxy

non slip epoxy พื้นความปลอดภัย (Non-Slip Epoxy) เป็นพื้นประเภทหนึ่งของสีอีพ็อกซี่ ที่ออกมาสำหรับเพื่อใช้งานพื้นที่ต้องการความปลอดภัย