พื้นอีพ็อกซี่

พื้นอีพ็อกซี่เป็นสีสองส่วนปรระกอบด้วย ส่วนอีพ็อกซี่เรวินและสารเร่งแข็ง